Werkalliantie en leidraad voor dialoog

In dialoog met je cliënten over de werkalliantie: een grote uitdaging voor velen! Met de leidraad die we ontwikkelden, reik je jouw team én cliënten een handvat aan.

Hulpverleners die systematisch in gesprek gaan met hun cliënten over de hulpverlening, ervaren meer zelfeffectiviteit en ervaren vaker een goede werkalliantie. Op basis van de werkalliantiemonitor van Anneke Menger ontwikkelden we een leidraad die jouw teamleden én hun cliënten een handvat voor gesprek over de hulpverlening bieden.

Methodiek

Luisteren – gedicht Buscaglia

Krachtige werkalliantie – gespreksleidraad voor cliënt en hulpverlener

Krachtige werkalliantie – gespreksleidraad – open vragen om te tekenen

Theorie

Waardering van de relationele dimensie

Een goede werkalliantie kenmerkt zich door een voldoende sterke binding om het gezamenlijke doel te bereiken. Deze binding, die zich ook uit in betrokkenheid en vertrouwen, is voldoende zolang ze bijdraagt aan het bereiken van het gezamenlijke doel. Het dossier ‘participatieve basishouding’ dat in het kader van de integrale jeugdhulp door cliënten (ouders en minderjarigen van de integrale jeugdhulp) tot stand is gekomen, beschrijft helder welke elementen deel uitmaken van een kwaliteitsvolle relatie tussen hulpverleners en cliënten. Uit onderzoek blijkt dat professionals – meer dan cliënten – de relationele dimensie beïnvloeden. Ook hulpverleners in de workshops haalden dit meermaals aan en duidden op het belang van ‘openheid’, ‘authenticiteit’, ‘bezieling’, ‘vitaliteit’ en ‘integriteit’. Deze houding nodigt ook cliënten hiertoe uit, is krachtgericht en draagt een positieve energie in zich. Ze beïnvloedt het vertrouwen positief, respecteert ‘wat zich aandient’ bij de cliënt en nodigt uit om dit in gesprek te brengen.

Doel- en taakgerichtheid

Doelgerichtheid is in de hulpverlening en begeleiding van mensen in het welzijnswerk en de zorgsector stevig ingebed, o.a. ten gevolge van de implementatie van modellen die resultaat nastreven en dit in beeld willen brengen. Internationaal zijn tal van instrumenten ontwikkeld die de ‘outcome’ van interventies trachten vast te stellen en te meten. Heel wat van deze instrumenten zijn doorheen de jaren minder academisch en meer cliëntvriendelijk en praktijkgericht geworden, waarbij het belang van het ‘meten’ minder belangrijk wordt ten voordele van het verkrijgen van feedback over de hulpverlening. Ook Anneke Menger neemt het aspect ‘taak- en doelgerichtheid’ mee in haar werkalliantiemonitor. De kwaliteit van de werkalliantie tussen de hulpverlener en de cliënt houdt verband met het bereiken van doelen, die helder en positief geformuleerd zijn, door de cliënt geformuleerd zijn en vanuit de hulpverlener van belang zijn (Menger et al., 2013). De kwaliteit van de werkalliantie wordt ook bepaald door eensgezindheid over de manier waarop de doelen worden bereikt en de middelen die daarvoor ingezet worden.