Ontdekken en inzetten van talenten

Werken vanuit je talenten geeft energie. Help hulpverleners hun talenten te ontdekken, en hoe deze in te zetten in de hulpverlening en resultaten te bereiken. Een bouwsteen met een verbindende kracht.

Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht, kortom, goesting om te werken! We reiken je twee oefeningen aan om jouw team te begeleiden bij het ontdekken van persoonlijke talenten en het ontwikkelen van een teamtalentenprofiel. De bouwsteen omvat ook een methodiek die jouw team ondersteunt om na te denken over hoe hun talenten ingezet kunnen worden om effectieve hulpverlening te realiseren.

Methodieken

We reiken je twee manieren van werken aan om samen de talenten van de teamleden te ontdekken. Met de eerste methodiek bouwen jullie een eigen verhaal op en benoem je de talenten in eigen woorden. De tweede methodiek hanteert de toolbox ‘ik kies voor mijn talent’.

Ontdekken van talenten – jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten – toolbox Luk Dewulf

Theorie

Wat is talent?

Volgens Luk Dewulf is talent:

“Het hebben van een unieke gave, een natuurlijke aanleg. Talent wordt zichtbaar in elke activiteit die moeiteloos gaat en die je voldoening geeft”.

Wat zijn de effecten van werken vanuit je talenten?

Dewulf en Beschuyt (2013) verzamelden volgende onderzoeksresultaten:

  • Als mensen inzicht hebben in hun talenten, dan stijgt de voldoening van mensen in het leven zowel op korte als lange termijn
  • Als mensen hun talenten (opnieuw) leren inzetten, dan leidt dit tot het verhogen van het subjectief welbevinden op lange termijn en dalen depressieve gevoelens op korte termijn
  • Als mensen bewust gebruik maken van hun talenten, dit een belangrijke voorspeller is van subjectief welbevinden, vitaliteit en een positief zelfbeeld.

De onderzoeksresultaten vloeien voort uit een relatief nieuwe onderzoekstroming, nl. de positieve psychologie. Deze stroming ontwikkelde zich omstreeks de jaren 2000. Seligman, de voortrekker, zorgt voor een kentering in het onderzoek in de psychologie door niet meer te focussen op psychische problemen en ziektebeelden, maar door het onderzoeksperspectief radicaal te verleggen naar wat mensen gelukkig maakt.

De talentbenadering zorgt voor balans in organisaties of situaties waarin hulpverleners ook aan normen, vertaald in vereisten en procedures, moeten voldoen en die de autonomie en de goesting soms inperken. Vaak zijn deze procedures nodig om aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen (bv. voedselveiligheid in bewonersgroepen of kinderopvang). In die situaties staat het onderzoeken van ‘het tekort’ – wat moet er nog meer gebeuren of wat moet ik nog leren om te voldoen aan de norm – centraal. Als dit te sterk doorweegt of als organisaties daarin doorslaan is er nog weinig ruimte voor autonomie (Dewulf & Beschuyt, 2013) en creativiteit. Net het ervaren van voldoende autonomie draagt volgens de werkbaarheidsmonitor bij tot het ervaren van werkbaar werk in de welzijnssector.

De (innerlijke) krachten, competenties en talenten van mensen worden het uitgangspunt. Het aanspreken van het zelfsturend vermogen van mensen wordt belangrijker.

Het inzetten van je talent kan je in een staat van ‘flow’ brengen.